Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012