Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công ty

Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công ty